Hướng dẫn thay đổi tên Trang Fanpage ?

Lưu ý : phải là quản trị viên thì mới có thể yêu cầu đổi tên Trang. Cách yêu cầu đổi tên Trang của bạn: Trên Bảng tin, nhấp vào Trang ở […]