Làm cách nào để tạo và quản lý nhãn cho tin nhắn của Trang?


Bạn có thể tạo và áp dụng nhãn cho tin nhắn của Trang để sắp xếp tin nhắn theo danh mục, chủ đề hoặc tầm quan trọng. Bạn có thể áp dụng nhiều nhãn cho một tin nhắn cũng như có thể lọc hộp thư của Trang để xem tất cả các tin nhắn có nhãn đó.
Cách tạo nhãn:
  1. Nhấp vào Hộp thư ở đầu Trang.
  2. Nhấp vào Quản lý nhãn bên cạnh Nhãn ở bên phải.
  3. Nhập tên của nhãn, sau đó nhấp vào Tạo nhãn.
Cách áp dụng nhãn cho một cuộc trò chuyện:
  1. Nhấp vào Hộp thư ở đầu Trang.
  2. Nhấp vào cuộc trò chuyện ở bên trái.
  3. Bên dưới Nhãn ở bên phải, nhấp vào Thêm nhãn và bắt đầu nhập nhãn bạn muốn áp dụng, sau đó chọn nhãn từ danh sách xuất hiện.
Để lọc hộp thư của Trang theo nhãn, hãy nhấp vào  ở trên cùng bên trái, nhập tên nhãn rồi chọn nhãn từ danh sách xuất hiện.
Để quản lý tất cả các nhãn của Trang, hãy nhấp vào Quản lý nhãn bên cạnh Nhãn ở bên phải. Từ đây, bạn có thể nhấp vào màu của nhãn để thay đổi hoặc nhấp vào  để xóa. Xóa nhãn sẽ không xóa tin nhắn có nhãn đó.