Làm cách nào để tạo tin nhắn tự động của Trang?

Bạn có thể tạo các câu trả lời đã lưu để sử dụng làm mẫu khi trả lời tin nhắn của Trang.
Tạo, chỉnh sửa và xóa các câu trả lời đã lưu
Để tạo câu trả lời đã lưu:
 1. Nhấp vào Hộp thư ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào  ở dưới cùng bên phải rồi nhấp vào Quản lý câu trả lời.
 3. Nhấp vào Tạo câu trả lời.
 4. Nhập tiêu đề câu trả lời và tin nhắn. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh hoặc cá nhân hóa câu trả lời.
 5. Nhấp vào Lưu câu trả lời.
Để chỉnh sửa hoặc xóa câu trả lời đã lưu:
 1. Nhấp vào Hộp thư ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào  ở dưới cùng bên phải rồi nhấp vào Quản lý câu trả lời.
 3. Nhấp vào câu trả lời đã lưu mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
 4. Chỉnh sửa câu trả lời rồi nhấp vào Lưu câu trả lời hoặc nhấp vào Xóa để xóa câu trả lời đó.
Sử dụng câu trả lời đã lưu trong tin nhắn
Cách sử dụng câu trả lời đã lưu trong tin nhắn:
 1. Nhấp vào Hộp thư ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào cuộc trò chuyện ở bên trái mà bạn muốn trả lời.
 3. Nhấp vào  ở dưới cùng rồi nhấp vào câu trả lời đã lưu mà bạn muốn sử dụng.
 4. Nhấp vào Gửi.

Liên quan:

Đọc tiếp