Cách xóa tin nhắn Facebook


Cách xóa tin nhắn trên Messenger.com:
  1. Đi tới cuộc trò chuyện.
  2. Di chuột qua tin nhắn mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào .
  3. Nhấp vào Xóa > Xóa.
Cách xóa cuộc trò chuyện trên Messenger.com:
  1. Di chuột qua cuộc trò chuyện trong cột bên trái.
  2. Nhấp vào .
  3. Chọn Xóa > Xóa.
Lưu ý: Xóa một tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện khỏi hộp thư sẽ xóa tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện đó khỏi hộp thư của bạn bè của bạn. Không thể xóa các tin nhắn đã gửi hoặc đã nhận từ hộp thư của một người bạn.
Lưu ý rằng mỗi lần bạn chỉ có thể xóa một cuộc trò chuyện.